Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

New tax updates enacted that incentivize tax conformation

On 30 March 2020, the Government Emergency Ordinance no. 33/2020 (GEO) regarding fiscal measures and the amendment of certain normative acts was published. The GEO mainly focuses on (i) stimulating tax payments, by offering bonuses to taxpayers who still have the financial capacity to cover their duties and (ii) ensuring the need for medicines and medical equipment used in the fight against COVID-19 by supporting the economic operators which import such products.

The additional measures regulated by the GEO are:

Bonus for taxpayers. Taxpayers that pay the corporate income tax related to the first quarter of 2020 up to 25 April 2020 benefit from bonuses consisting in a reduction of the tax, as following:

5% bonus – in case of large taxpayers

10% bonus – in case of medium and small taxpayers

Taxpayers having a different financial year than the calendar year benefit from the above-mentioned bonuses if they pay the quarterly instalment or anticipated payment up to the due dates that fall between 25 April – 25 June 2020.

This bonus should be recorded separately in the annual corporate income tax return.

This bonus is also granted for taxpayers who are regulated by Law no. 170/2016 (HORECA), for the first quarter of 2020, for the performance of other activities than those specifically regulated by that Law.

Microenterprises. The conformation and payment of the microenterprise income tax calculated for the first quarter of 2020 benefits from 10% bonus, if it is performed up until 25 April 2020.

Calculation method. From the usually applicable income tax it is deducted the bonus regulated by the GEO, thus resulting the actual income tax for the taxpayers who pay up until 25 April 2020.

VAT facilities. A facility is granted for economic operators who import medicines, protective equipment, other medical devices and equipment and sanitary materials used in the combat of COVID-19. For the entire duration of the state of emergency and 30 days after the termination, VAT is not required to be paid by these economic operators in the customs and the customs authorities shall not require the payment of such VAT during the aforementioned period.

Economic operators which import these products during the fiscal period will register the VAT both as collected and deductible tax.

A list of products for which VAT taxes are not required to be paid is found in the annex published together with the GEO.

Emergency State Certificates. The emergency state certificate – issued according to the methodology approved by the Minister of Economy, Energy and Business Environment (check out our article for additional information on this topic) – shall state, based on the affidavit provided by the applicant (i) the actual decrease of the revenues or incomes of minimum 25% in March 2020, compared to the average of January and February 2020 or (ii) the total or partial shutdown of activity following the public authorities’ decision during the state of emergency.

 

*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney − client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

Noi măsuri menite să stimuleze conformarea fiscală

Pe 30 martie 2020, Ordonanța de urgență nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative (OUG) a fost publicată în Monitorul Oficial. OUG are ca scop principal (i) stimularea plății taxelor, prin acordarea de bonificații pentru contribuabilii care au capacitatea financiară de a continua să își îndeplinească obligațiile și (ii) asigurarea stocurilor necesare de medicamente și echipamente medicale folosite în lupta împotriva COVID-19 prin susținerea operatorilor economici care importă astfel de bunuri.

Noile măsuri reglementate de OUG sunt:

Bonificații pentru contribuabili. Contribuabilii care plătesc impozitul pe profit aferent primului trimestru din 2020 până la data de 25 aprilie 2020 beneficiază de bonificații care constau în reducerea taxelor, după cum urmează:

5% bonificație – pentru contribuabilii mari

10% bonificație – pentru contribuabilii mici și mijlocii

Contribuabilii ce au exercițiul financiar diferit de anul calendaristic beneficiază de bonificațiile menționate anterior dacă achită impozitul datorat pe trimestru sau realizează plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins între 25 aprilie – 25 iunie 2020.

Bonificația se evidențiază în mod distinct în declarația anuală de impozit pe profit.

Bonificația este acordată și pentru contribuabilii care exercită activități specifice ce intră în sfera de aplicare a Legii 170/2016 (HORECA), pentru impozitul pe profit aferent primului trimestru din 2020, pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.

Microîntreprinderile. Îndeplinirea obligațiilor prin plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent primului trimestru al anului 2020 beneficiază de o bonificație de 10%, dacă este efectuată până pe 25 aprilie 2020.

Metoda de calcul. Din impozitul datorat în mod normal se scade bonificația prevăzută de OUG, rezultând impozitul pe care trebuie să îl plătească cei care achită până la 25 aprilie 2020.

Scutirea de TVA. O serie de facilități sunt oferite și pentru operatorii economici care importă medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive medicale sau echipamente medicale și materiale sanitare care sunt folosite în combaterea pandemiei de COVID-19. Pe întreaga durată pentru care este instituită starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice încetării acesteia, nu vor achita TVA aferentă bunurilor importate, iar autoritățile vamale nu pot pretinde plata TVA-ului pentru perioada menționată.

Operatorii economici care importă aceste categorii de bunuri în cursul perioadei fiscale vor evidenția taxele în decont atât ca taxă colectată cât și ca taxă deductibilă.

O listă a produselor pentru importul cărora operatorii sunt scutiți de plata TVA-ului se regăsește în anexa publicată împreună cu OUG.

Certificatul pentru situații de urgență. Prin certificatul pentru situații de urgență – emis potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (pentru detalii suplimentare privind acest subiect, vă rugăm să consultați articolul nostru) – se constată, pe baza declarației pe propria răspundere depusă de solicitant (i) diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau (ii) întreruperea totală sau parțială a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.