Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

New measures in combating unemployment applicable from 1 June 2020

Further to the measures implemented during the emergency and the alert state to support employers whose activity has been affected by the restrictions imposed for combating the COVID 19 pandemic by granting the technical unemployment compensation, the Romanian State has recently adopted new measures in order to help employers and to foster the employment of some vulnerable categories.

The new measures are provided by the Government Emergency Ordinance No. 92/2020 regarding certain active support measures for employers and employees within the context of the epidemiological situation determined by the SARS – CoV2 coronavirus spread and the amendment of certain normative deeds (GEO 92/2020).

The measures are not applicable to employers which upon the date of requesting the amounts provided under GEO 92/2020 are undergoing a bankruptcy, dissolution or winding-up procedure or whose activity has been suspended/restricted for reasons other than those related to the coronavirus spread.

1. Support measures for employers whose employees have been in technical unemployment

 • Who may benefit?

Employers restarting their activity and whose employees had their individual employment agreements suspended for technical unemployment during the emergency or the alert state, irrespective if they benefited or not from the technical unemployment compensation regulated by GEO 30/2020.

 • How much does the State offer?

The monthly amount of the financial incentive is of 41.5% of the gross base salary for each relevant employee, without exceeding 41.5% of the gross medium salary referred to by Law No. 6/2020 on the social insurance budget for 2020 (41.5% of 5,429 RON, i.e. 2,253.035 RON for each affected employee).

The financial incentive can be obtained for maximum three (3) months starting from the 1st of June 2020.

 • Other obligations?

Employers should continue the employment relationship with the relevant employees until at least 31 December 2020 (except for seasonal workers), unless the termination of the individual employment agreement is not attributable to employers.

2. Measures aimed to stimulate the hiring of the unemployed

 • Who may benefit?

Employers which hire, based on full-time individual employment agreements with indefinite duration, between 1 June and 31 December 2020, persons in the following categories:

  • Persons aged 50 years or more, registered as unemployed with the territorial agencies for employment and whose employment relationship has been terminated for reasons not attributable to them during the emergency or during the alert state; and/or
  • Persons aged between 16 and 29 years, registered as unemployed with the relevant agencies for employment.
 • How much does the State offer?

Employers can receive monthly, for a twelve-month period, 50% of the salary of the relevant employees, not exceeding RON 2,500 RON for each employee.

 • Other obligations?

Employment relationships must be maintained by employers for at least 12 months after the expiry of the twelve- month period during which the financial incentive may be granted.

3. Sanctions?

Not maintaining the employment relationships for the time-limits established by GEO 92/2020 triggers the obligation for employers to return the amounts granted for those employees whose individual employment agreements are terminated, together with the NBR reference interest rate.

*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney−client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

Noi măsuri de sprijin în vederea combaterii șomajului aplicabile de la data de 1 iunie 2020

După ce pe durata stării de urgență și ulterior a stării de alertă, statul român a sprijinit angajatorii a căror activitate a fost afectată ca urmare a restricțiilor impuse în vederea combaterii pandemiei COVID 19 prin acordarea indemnizației de șomaj tehnic, au fost adoptate recent noi măsuri de sprijin pentru angajatorii afectați, pecum și pentru stimularea încadrării în muncă a unor categorii vulnerabile.

Noile măsuri sunt reglementate de Ordonanța de Urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2, precum și pentru modificarea unor acte normative (OUG 92/2020).

Măsurile prevăzute de OUG 92/2020 nu se aplică angajatorilor care la data solicitării acordării sumelor prevăzute de OUG 92/2020 se află în faliment, dizolvare, lichidare sau a căror activitate a fost suspendată sau supusă unor restricții din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului.

1. Măsuri de sprijin pentru angajatorii ai căror salariați s-au aflat în șomaj tehnic

 • Cine poate beneficia?

Angajatorii care își reiau activitatea și ai căror salariați au avut contractele individuale de muncă suspendate pentru șomaj tehnic pe durata stării de urgență și a stării de alertă pentru minim 15 zile, indiferent dacă au beneficiat sau nu de indemnizația de șomaj tehnic conform prevederilor OUG nr. 30/2020.

 • Cât oferă statul?

Cuantumul lunar al ajutorului financiar este de 41,5% din salariul de bază brut pentru fiecare salariat afectat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 cu privire la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 (41,5% din cuantumul de 5.429 RON, respectiv 2.253,035 RON pentru fiecare salariat afectat).

Ajutorul financiar se poate obține pentru maximum 3 luni, începând cu data de 1 iunie 2020.

 • Alte obligații?

Angajatorii au obligația să mențină raporturile de muncă cu salariații respectivi cel puțin până la data de 31 decembrie 2020 (mai puțin angajații sezonieri), cu exceptia situatiei în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorilor.

2. Măsuri pentru stimularea încadrării în muncă a șomerilor

 • Cine poate beneficia?

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioda nedeterminată, pe baza unor contracte cu normă întreagă, între 1 iunie 2020 și 31 decembrie 2020, persoane din următoarele categorii:

  • persoane în vârstă de peste 50 de ani, ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile acestora pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă și înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă; și/sau
  • persoane cu vârsta cuprinsa între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
 • Cât oferă statul?

Angajatorii pot primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, 50% din salariul angajaților respectivi, dar nu mai mult de 2.500 RON pentru fiecare angajat.

 • Alte obligații?

Raporturile de muncă trebuie menținute de angajatori timp de minimum 12 luni de la expirarea celor 12 luni pe durata cărora poate fi acordat ajutorul financiar.

3. Sancțiuni?

Nemenținerea de către angajatori a raporturilor de muncă pe durata prevăzută de OUG 92/2020 atrage obligația returnării sumelor primite pentru angajații ale căror contracte de muncă sunt încetate plus dobânda de referință a BNR.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcila Padurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.