Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

Restriction to the right of movement of persons outside their home

Update following the issuance of the Military Ordinance No 3 dated 24 March 2020:

  • The time period in which leaving the house is restricted has been extended to full day;
  • Special rules apply to persons older than 65 years;
  • Compared to the previous Military Ordinance, the new Military Ordinance slightly amends the exceptions from the restriction to leave the house, including also some new cases to deal with the persons working in the agricultural field;
  • The drafting of the new Military Ordinance may be interpreted in the sense that in case of travel for professional interest by employees, only a certificate issued by the employer can be presented (as opposed to the possibility to use also an affidavit as per the previous Military Ordinance);
  • It is clarified that the certificate issued by the employer/ the affidavit can be also in electronic format.


23 March 2020

Following the entry into force of the Military Ordinance No 2 dated 21 March 2020 (the Second Military Ordinance), leaving the house between 10 PM and 6 AM is allowed only for certain specific reasons (which are expressly listed by the Second Military Ordinance). Such reason should be recorded in an affidavit issued by the person which travels and/or a certificate issued by his/her employer and presented to the competent authorities in case of a control. Templates of the affidavit and of the certificate were made available by the Group for Strategic Communication.

Below are the first questions that an employer and its employees should ask:

1. Are both the affidavit and the certificate requested?

No. The Second Military Ordinance is very clear on this, the documents are alternative and not cumulative (the legal provision uses “or” when listing these documents).

2. Is the template of the affidavit/certificate provided by the Group for Strategic Communication mandatory?

It shouldn’t be. We are not aware of any legally binding document imposing the model published. However, the information available on different websites of the relevant authorities suggests that the template should be strictly followed. Strictly from a legal perspective, for the moment, such remains in our view just a recommendation and cannot be considered a binding obligation.

3. Is there any downside in using the template?

There are certain inconsistencies between the template of the affidavit, the template of the certificate and the actual provisions of the Second Military Ordinance in what concerns the “travel for professional purposes” exception.

The Second Military Ordinance simply provides that “travel for professional purposes” is permitted, the affidavit makes reference only to “travel between home and work, when the professional activity is essential and cannot be organized as work from distance or travel for professional purposes which cannot be delay”, while the certificate makes reference only to “travel between home and work, when such is essential for the activity of the organization and cannot be organized as work from distance”.

Considering these discrepancies, one would expect that in certain circumstances the companies/workers will decide to derogate from the template provided (without exceeding however the scope of the exception included in the Second Military Ordinance) in order to ensure that what is declared is fully compliant with the reality instead of simply using the template which, in some case, may not be fully applicable.


*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney−client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

Restricții cu privire la circulația persoanelor în afara locuințelor

 

UPDATE Ca urmare a adoptării Ordonanței Militare nr. 3 din data de 24 martie 2020:

  • Perioada de timp în care părăsirea locuinței este restricționată a fost extinsă la întreaga zi;
  • Reguli speciale se aplică persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani;
  • Comparativ cu Ordonanța Militară anterioară, noua Ordonanță Militară modifică ușor excepțiile de la interdicția părăsirii locuinței, introducând, de asemenea, câteva cazuri noi pentru a acoperi și situația persoanelor care lucrează în domeniul agricol;
  • Modul de redactare a noii Ordonanțe Militare poate fi interpretat în sensul în care, în cazul deplasării în interes profesional a angajaților, doar o adeverință emisă de angajator poate fi prezentată (spre deosebire de posibilitatea de a utiliza și o declarație pe proprie răspundere conform Ordonanței Militare anterioare);
  • Se clarifică faptul că adeverința eliberată de angajator/ declarația pe proprie răspundere poate fi și în format electronic.

 

23 martie 2020

Ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 din data de 21 martie 2020 (A Doua Ordonanță Militară), părăsirea locuinței între 10 PM și 6 AM este permisă doar pentru anumite motive specifice (care sunt în mod expres enumerate în A Doua Ordonanță Militară). Asemenea motiv trebuie consemnat într-o declarație pe proprie răspundere a persoanei care părăsește locuința și/sau adeverință dată de angajatorul acesteia care trebuie prezentată autorităților în eventualitatea unui control. Grupul de Comunicare Strategică a publicat două modele, unul pentru declarația pe proprie răspundere și unul pentru adeverință.

Mai jos sunt primele întrebări pe care un angajator și angajații acestuia ar trebui să și le pună:

1. Este nevoie atât de declarația pe proprie răspundere cât și de adeverință?

Nu. Prevederile celei de A Doua Ordonanțe Militare sunt foarte clare în privința acestui subiect, documentele fiind alternative și nu cumulative (prevederea legală folosește conjuncția „sau” în enumerarea acestor documente).

2. Este modelul declarației pe proprie răspundere/adeverinței furnizat de Grupul de Comunicare Strategică obligatoriu?

Nu ar trebui să fie. Nu avem cunoștință de vreun document obligatoriu din punct de vedere legal care să impună modelul publicat. Cu toate acestea, informațiile disponibile pe diferite website-uri ale autorităților publice relevante sugerează că modelul publicat ar trebui urmărit cu strictețe. Strict din punct de vedere legal, pentru moment, folosirea modelului publicat rămâne în opinia noastră doar o recomandare și nu poate fi considerată o obligație.

3. Există vreun dezavantaj în utilizarea modelului publicat?

Există anumite inconsecvențe între modelul declarației, al adeverinței și prevederile celei de A Doua Ordonanțe Militare în legătură cu excepția privind „deplasarea în interes profesional”.

A Doua Ordonanță Militară prevede doar că „deplasarea în interes profesional” este permisă, modelul declarației date pe proprie răspundere se referă la „deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes profesional nu poate fi amânată”, în timp ce modelul adeverinței se referă la „deplasarea persoanei între domiciliu și locul său de muncă atunci când este esențială pentru activitatea organizației și nu poate fi organizată sub formă de telemuncă”.

Având în vedere aceste diferențe, este de așteptat că în anumite circumstanțe societățile/angajații vor deroga de la modelul furnizat (fără să depășească totuși domeniul de aplicare al excepției inclus în A Doua Ordonanță Militară) pentru a se asigura că ce se declară este pe deplin conform cu realitatea și nu vor utiliza modelele furnizate care, în anumite situații, este posibil să nu fie pe deplin aplicabile.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.