De ce au nevoie societățile de legea avertizorilor de integritate?

În data de 22 decembrie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de integritate în interes public (Legea), care transpune Directiva (UE) 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii. Legea trasează cadrul general de raportare și impune standarde minime de guvernanță corporativă pentru conformitate și obligații atât pentru entitățile din sectorul public, cât și pentru cele din sectorul privat.

Puncte-cheie

 • O gamă largă de persoane se pot califica drept avertizori care pot raporta încălcări reale/ potențiale ale legii pe baza informațiilor obținute într-un context profesional
 • Mecanismele de raportare prevăzute de Lege sunt auxiliare față de obligațiile de raportare prevăzute de legislația specială
 • Entitățile publice și mai multe categorii de entități private trebuie să implementeze un cadru de raportare internă pentru a sprijini avertizorii de integritate, inclusiv prin:
  • numirea unei persoane/unui departament desemnat/ externalizarea către un terț
  • elaborarea de proceduri interne
  • păstrarea registrelor timp de 5 ani
  • asigurarea confidențialității și respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal
 • Raportările pot fi depuse prin intermediul canalelor de raportare internă, a canalelor de raportare externă (adică direct către autoritățile competente) sau prin divulgare publică
 • Raportările sunt supuse mai multor etape de monitorizare  la (i) 7 zile (confirmare de primire de către entitate); (ii) 3 luni (actualizare a situației); și (iii) ori de câte ori apar schimbări ulterioare
 • Avertizorii de integritate beneficiază în temeiul Legii de protecție privind confidențialitatea/ lipsa de răspundere/ lipsa de represalii
 • Protecția avertizorilor de integritate este condiționată suplimentar în cazul divulgării publice
 • Sancțiunile pentru încălcarea Legii sunt cuprinse între 400 EUR și 8.000 EUR

AVERTIZORII DE INTEGRITATE

Avertizorii de integritate în interes public raportează sau fac publice informații sau suspiciuni rezonabile cu privire la încălcări reale sau potențiale ale legii în diverse domenii (de ex., ocuparea forței de muncă, fiscalitate, concurență, securitate, protecția datelor etc.), obținute într-un cadru profesional. Printre avertizori se numără:

 • lucrători (potențiali, actuali sau foști lucrători) sau persoane care desfășoară activități independente
 • acționari și persoane care fac parte din organul de administrare (inclusiv membrii neexecutivi)
 • persoane anonime, pe baza unor indicii temeinice

CADRUL DE RAPORTARE

Entități vizate

Orice entitate publică sau privată trebuie să se conformeze dispozițiilor Legii. Cu toate acestea, doar câteva tipuri de entități trebuie să implementeze canale și proceduri interne de raportare și trebuie să numească o persoană desemnată să se ocupe de raportări, după cum urmează:

 • toate entitățile din sectorul public
 • toate entitățile din sectorul privat din domenii specifice, inclusiv servicii financiare, asigurări, petrol
 • toate entitățile din sectorul privat cu cel puțin 50 de angajați (entitățile cu 50 până la 249 de angajați trebuie să aplice normele începând cu 17 decembrie 2023)

Canale de raportare

Raportările pot fi făcute verbal (telefon, mesaje vocale, întâlniri față în față etc.) sau în scris (pe hârtie sau în format electronic), trebuie să conțină anumite detalii obligatorii (cu excepția identității avertizorului) și pot fi depuse prin intermediul:

 • canalelor interne instituite de entitatea vizată în conformitate cu procedurile de raportare elaborate de aceasta

Canalele interne trebuie să fie afișate pe website-ul entității și trebuie să existe întotdeauna cel puțin un canal disponibil.

 • canalelor externe înființate de fiecare autoritate publică (în funcție de domeniul său de expertiză) în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a Legii
 • dezvăluirii publice prin orice mijloace (presă, organisme profesionale, sindicate, ONG-uri, comisii parlamentare sau orice alte mijloace de dezvăluire publică disponibile)

Pentru a beneficia de protecție juridică, avertizorii de integritate în interes public pot recurge la divulgarea publică în mod condiționat (de exemplu, au epuizat mai întâi canalele de raportare interne sau externe).

Există o ierarhie preferată a canalelor de raportare, canalele interne având prioritate, atunci când sunt disponibile. De asemenea, avertizorii de integritate în interes public pot recurge direct la canalele externe, ținând cont de riscul de represalii și de imposibilitatea de a remedia în mod eficient încălcarea prin intermediul canalelor interne.

Măsuri organizatorice

Entitățile vizate trebuie:

 • să implementeze canale interne de raportare și proceduri dedicate pentru gestionarea raportărilor, care trebuie să includă măsuri antirepresalii (de exemplu, entităților vizate le este interzis să suspende/ înceteze/ modifice contractul individual de muncă, să diminueze remunerația, să retrogradeze, să sancționeze avertizorul de integritate în interes public în legătură cu depunerea raportării)
 • să desemneze o persoană, un departament sau un terț (prin externalizare) independent și imparțial pentru a gestiona procesul de raportare
 • să țină evidența raportărilor (raportări care trebuie păstrate 5 ani) prin intermediul unui registru electronic intern dedicat (entitățile publice și entitățile private cu cel puțin 50 de angajați trebuie, de asemenea, să întocmească statistici)
 • să asigure confidențialitatea identității avertizorului de integritate sau a informațiilor de identificare din raportare (în funcție de tipul de date incluse în raportare, se aplică obligații suplimentare de confidențialitate), respectând în același timp legislația privind protecția datelor cu caracter personal
 • să coopereze cu autoritățile competente și să furnizeze informațiile solicitate de acestea (în funcție de domeniul de activitate)

SANCȚIUNI

Sancțiunile variază de la aproximativ 400 EUR la aproximativ 8.000 EUR pentru, printre altele, neimplementarea canalelor interne de raportare, împiedicarea persoanei desemnate să primească/ înregistreze raportările, lipsa de cooperare cu autoritățile sau nerespectarea obligațiilor de confidențialitate. De asemenea, avertizorii de integritate în interes public pot fi sancționați pentru raportări false. Agenția Națională de Integritate poate aplica sancțiunile administrative.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.