Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

Tax updates – amendment of previous measures

Legislative updates keep entering in force these days. Since this article is drafted by lawyers, we are going to give it a personal touch and start with a provision aimed for this professional category. As per the Government Ordinance no. 53/2020, published in the Official Gazette on 21 April 2020, lawyers will benefit from the financial compensation borne by the state budget under certain cumulative conditions:

 • their revenues do not exceed 75% of the monthly average for the year 2019; and
 • the revenues for the month in question do not exceed the medium gross salary referred to in Law no. 6/2020 (RON 5,429).

In order to benefit from this financial compensation, the lawyers will submit an affidavit to the agency for payment and social inspection in whose jurisdiction they are residents for tax purposes.

Moving forward, on 16 April 2020, the Government Emergency Ordinance no. 48/2020 (GEO 48) regarding certain fiscal measures was published in the Official Gazette. The GEO 48 amends a series of normative acts, implementing necessary measures in the fight against COVID-19 pandemic.

Apart from the extended deadline for submission of annual financial statements and annual accounting reports already discussed in our previous article, the most important measures regulated by the GEO 48 are:

Amendments of the Fiscal Code

 • Microenterprises: Sponsorships made to public authorities and institutions are deducted from the microenterprises income tax. The deduction is granted based on the sponsorship agreement with no obligation for the public authority or institution to be registered in the Register of Entities/ Cult Units for which tax deductions are granted.
 • Tax exemptions, income tax and social security contributions: Benefits in kind are not subject to income tax and social security contributions if granted to employees who perform necessary activities and who are in preventive isolation at the workplace or in designated areas where persons from outside do not have access, for a period established by the employer, during emergency periods or martial law.
 • Use of products subject to excise duties. Ethyl alcohol, alcoholic beverages and energy products, (i) which entered into the private ownership of the state or (ii) which are subject to a forced execution procedure or (iii) which are seized by the state can be used:
  • by producing tax warehouses only for processing purposes; delivery from the competent authority is carried based on a bill and the price does not include the excise; or
  • by economic operators; delivery from the competent authority is carried based on a bill and the price includes the excise.

Products subject to excise duties entered into the private ownership of the state which cannot be used will be destroyed by the competent authorities.

 • Distortion of ethyl alcohol. The distortion of ethyl alcohol is allowed for the stock of the economic operators which hold the tax warehouse authorization for the production of alcoholic beverages, up to 15 days after the termination of the state of emergency. The economic operators must submit with the territorial custom authorities a written standard request, listed in Annex 2 of GEO 48, together with the necessary documents.

Amendments of the Fiscal Procedure Code

The VAT requested for reimbursement through negative VAT returns with the option to reimburse, submitted within the legal deadline, will be reimbursed by the fiscal authority, the inspection being performed after the reimbursement and not prior to it, as it was until now. This provision applies with certain exceptions, among which the negative VAT returns with option to reimburse for which the fiscal inspection began up to the date of GEO 48 or for large and medium taxpayers which meet several risk criteria.

In case of non-performance of payment schedules (Romanian – eșalonări de datorie), which were allowed as tax enhancement for specific taxpayers under the provisions of the Fiscal Procedure Code, no interests and penalties are due. The payment schedules will be revised and communicated to the debtor. Forced execution of payments due to the state budget are suspended, except for those established based on final court decisions in criminal cases. Statute of limitation is also suspended and most important, the expiration of any permits or authorizations linked to missing any payment under payment schedules is suspended also.

Other amendments

Government Emergency Ordinance no. 33/2020: VAT is not required to be paid for imports of denatured ethyl alcohol used for the production of disinfectants, performed by importers, only if they hold a final user authorization. Custom authorities cannot require the payment of the VAT up to 30 days after the termination of the state of emergency. An updated list of goods for the import of which VAT is not required to be paid can be found in Annex 1 to GEO 48.

Gambling updates: gambling activities can be reauthorized by means of a request submitted up to 90 days after the termination of the state of emergency. Taxes related to the authorization of exploit of traditional gambling will not be borne until the termination of the state of emergency and payment duties related to the same authorizations are suspended. Sanctions provided in Government Emergency Ordinance no. 77/2009 do not apply for non-performance of payment duties related to the authorization of exploit of gambling, if the payments are performed in the following 30 days after the termination of the state of emergency.

HORECA sector: taxpayers which fall under the provisions of Law no. 170/2016 will not pay the specific tax for the time when they interrupt their activity in whole or partial, if they (i) hold the certificate for state of emergency issued by the Ministry of Economy, Energy and Business Environment and (ii) are not declared insolvent by a specialized court.

 

*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney−client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

Actualizări în domeniul fiscal – modificări aduse măsurilor anterioare

Schimbări legislative continuă să intre în vigoare în aceste zile. Deoarece acest articol este redactat de către avocați, o să îi oferim o notă personală și vom începe prin a sublinia o prevedere ce vizează această categorie profesională. Conform Ordonanței de urgență nr. 53/2020, publicată în Monitorul Oficial pe 21 aprilie 2020, avocații vor beneficia de indemnizația financiară suportată din bugetul de stat, dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • veniturile nu depășesc 75% din media lunară pentru anul 2019; și
 • veniturile pentru luna respectivă nu depășesc salariul mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 (5.429 RON).

Pentru a beneficia de indemnizația financiară, avocații vor depune o declarație pe propria răspundere la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.

Pentru a continua, pe 16 aprilie 2020, Ordonanța de urgență nr. 48/2020 (OUG 48) privind unele măsuri financiar-fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial. OUG 48 modifică o serie de acte normative, implementând măsuri necesare în lupta împotriva pandemiei de COVID-19.

Suplimentar termenului prelungit pentru depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale deja tratat în articolul nostru anterior, cele mai importante măsuri reglementate de OUG 48 sunt:

Amendamente aduse Codului Fiscal

 • Microîntreprinderi: Sponsorizările către autorități și instituții publice sunt deduse din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Deducerea acestor sume este acordată în baza contractului de sponsorizare fără a exista obligația înscrierii autorității sau instituției publice respective în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Scutiri de taxe, impozit pe venit și contribuții la asigurări sociale: Avantajele în natură nu sunt supuse impozitului pe venit și contribuțiilor la asigurări sociale dacă sunt acordate acelor angajați care desfășoară activități esențiale și care sunt în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate unde persoanele din exterior nu au acces, pentru o perioadă stabilită de angajator, în cazul instituirii stării de urgență sau de asediu.
 • Valorificarea produselor accizabile: Alcoolul etilic, băuturile alcoolice și produsele energetice, (i) care au intrat în proprietatea privată a statului sau (ii) care fac obiectul procedurii de executare silită sau (iii) care au fost sechestrate de stat pot fi valorificate:
  • de către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării; livrarea se face de către autoritatea competentă pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele; sau
  • de către operatori economici; livrarea se face de către autoritățile competente pe bază de factură, la prețuri care cuprind accizele.

Produsele accizabile intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate, se distrug de către autoritățile competente.

 • Denaturarea alcoolului etilic: Denaturarea alcoolului etilic este permisă pentru stocurile operatorilor economici din antrepozite fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice, până la 15 zile de la momentul încetării stării de urgență. Operatorii economici trebuie să depună la organele competente o cerere standard, prevăzută în Anexa nr. 2 a OUG 48, alături de documentația necesară.

Amendamente aduse Codului de Procedură Fiscală

Taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, dacă au fost depuse în cadrul termenului legal, vor fi rambursate de organul fiscal central, cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, și nu anterioară precum era reglementat până la acest moment. Această prevedere este aplicabilă cu anumite excepții, printre care deconturile cu sumă negativă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare pentru care inspecția fiscală a fost începută anterior intrării în vigoare a OUG 48 sau pentru contribuabilii mari și mijlocii care îndeplinesc anumite criterii.

În cazul plății cu întârziere a ratelor din eșalonările de plată, acordate ca facilități fiscale pentru anumiți contribuabili conform Codului de Procedură Fiscală, nu se datorează dobânzi și penalități. Graficele de plată vor fi revizuite și comunicate debitorilor. Executările silite asupra creanțelor bugetare sunt suspendate, cu excepția acelora care se aplică pentru recuperarea sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală. Termenele de prescripție sunt de asemenea suspendate, iar cel mai important este că expirarea oricăror permise sau autorizații în legătură cu neîndeplinirea obligațiilor de plată este suspendată.

Alte modificări

Ordonanța de urgență nr. 33/2020: Plata TVA nu se va face pentru importurile de alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, de către importatorii care dețin autorizație de utilizator final. Autoritățile vamale nu vor cere plata TVA pentru toată perioada stării de urgență și pentru o perioadă de 30 de zile ulterior încetării acesteia. O listă modificată de bunuri pentru importul cărora nu se datorează TVA se regăsește în Anexa nr. 1 a OUG 48.

Modificări care vizează jocurile de noroc: activitățile ce cuprind jocuri de noroc pot fi reautorizate prin intermediul formulării unei cereri până cel târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgență. Taxele aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiționale nu sunt datorate pe perioada stării de urgență iar obligațiile de plată aferente acestor autorizații se suspendă. Sancțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 77/2009 nu se aplică pentru neplata taxelor aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata acestora se realizează în următoarele 30 de zile după încetarea stării de urgență.

Sectorul HORECA: contribuabilii care intră în sfera de aplicare a prevederilor Legii nr. 170/2016 nu datorează impozitul specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial dacă (i) dețin certificatul pentru stare de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și (ii) nu sunt declarați insolvenți de către o instanță specializată.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.