Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

Insolvency aspects during the State of Alert

Law No. 55/2020 on certain measures for preventing and combatting the effects of the COVID-19 pandemic (the State of Alert Measures Law) was issued on 15 May 2020, for the purpose of continuing to ensure an adequate protection during the state of alert. The State of Alert Measures Law entered into force on 18 May 2020.

The state of alert was implemented for a 30-day period under the Decision No. 24 of 14 May 2020 of the National Committee for Emergency Situations.

The State of Alert Measures Law implements measures and restrictions on various areas, including insolvency, which came as a necessity to the pandemic’s negative impact on the economy, especially on the small and medium enterprises. The statement of reasons of the draft law provides that similar measures have also been implemented by other EU Member States, such as Germany, France, Lithuania or Estonia.

The most important amendments brought by the State of Alert Measures Law to the Law No. 85 of 25 June 2014 regarding pre-insolvency and insolvency proceedings (the Insolvency Law) refer to:

 • During the state of alert, the insolvent debtor has the right, but not the obligation, to file for insolvency; the 30-day term within which the insolvent debtor has a legal obligation to file for insolvency now starts to lapse from the ending date of the state of alert (rather than from the occurrence of the state of insolvency, as provided by the Insolvency Law).
 • In case of an insolvent debtor which partially or fully ceased its activity as a consequence of the measures implemented during the state of emergency/state of alert:
  • The threshold (i.e. the minimum value of claims which triggers the obligation to file for insolvency) was increased from RON 40,000 (approx. EUR 8,300) to RON 50,000 (approx. EUR 10,400).
  • The creditors who wish to file for insolvency must firstly attempt, in a reasonable manner, to negotiate with the insolvent debtor the conclusion of a payment agreement (in Romanian, convenție de plată).
 • Several terms provided by the Insolvency Law were extended, such as:
  • the term for recovering the receivables established under a preventive concordat plan which is being executed at the date when the State of Alert Measures Law enters into force is extended with two months;
  • the observation period (i.e. the period between the date of opening the insolvency proceedings and the date of confirming the reorganisation plan) which is undergoing at the date when the State of Alert Measures Law enters into force is extended with three months; and
  • the period for the implementation of the reorganisation plan which is undergoing at the date when the State of Alert Measures Law enters into force is extended with two months.

In case of insolvent debtors which partially or fully ceased their activity as a consequence of the measures implemented during the state of emergency/state of alert, such period may be further extended, however not exceeding an overall period of five years, or, alternatively, the insolvent debtors may request the insolvency judge to suspend the execution of the reorganisation plan for a period which cannot exceed two months.

 

*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney−client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

Aspecte cu privire la insolvență pe durata Stării de Alertă

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Legea Măsurilor în Starea de Alertă) a fost adoptată în data de 15 mai 2020, în scopul continuării asigurării unei protecții adecvate pe durata stării de alertă. Legea Măsurilor în Starea de Alertă a intrat în vigoare în data de 18 mai 2020.

Starea de alertă a fost implementată pentru o perioadă de 30 zile prin Hotărârea nr. 24 din 14 mai 2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.

Legea Măsurilor în Starea de Alertă implementează măsuri și restricții cu privire la diverse domenii, inclusiv insolvența, ce au apărut ca o necesitate în contextul impactului negativ al pandemiei asupra economiei și îndeosebi asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Expunerea de motive a proiectului de lege prevede faptul că măsuri similare au fost adoptate și de alte State Membre UE, precum Germania, Franța, Lituania ori Estonia.

Cele mai importante modificări aduse de Legea Măsurilor în Starea de Alertă Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (Legea Insolvenței) se referă la:

 • Pe durata stării de alertă, debitorul aflat în stare de insolvență are dreptul, însă nu și obligația, de a formula cerere pentru deschiderea procedurii de insolvență; termenul de 30 de zile în interiorul căruia debitorul are obligația legală de a formula cererea de deschidere a procedurii de insolvență va începe să curgă de la data încetării stării de alertă (față de data apariției stării de insolvență, astfel cum prevede Legea Insolvenței).
 • În cazul în care debitorul aflat în stare de insolvență și-a întrerupt parțial ori total activitatea ca urmare a măsurilor adoptate pe durata stării de urgență/stării de alertă:
  • Valoarea-prag (i.e. cuantumul minim al creanțelor ce declanșează obligația de a formula cerere de deschidere a procedurii de insolvență) a fost crescută de la 40.000 RON (aprox. 8.300 EUR) la 50.000 RON (aprox. 10.400 EUR).
  • Creditorii care doresc să formuleze o cerere de deschidere a procedurii de insolvență trebuie ca în prealabil să încerce, de o manieră rezonabilă, să negocieze cu debitorul în vederea încheierii unei convenții de plată.
 • O serie de termene prevăzute de Legea Insolvenței au fost extinse, precum:
  • Termenul prevăzut pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin planul de concordat preventiv aflat în executare la data intrării în vigoare a Legii Măsurilor în Starea de Alertă a fost extins cu două luni;
  • Perioada de observație (i.e. perioada dintre data deschiderii procedurii de insolvență și data confirmării planului de reorganizare) care se află în derulare la data intrării în vigoare a Legii Măsurilor în Starea de Alertă a fost extinsă cu trei luni;
  • Perioada pentru implementarea planului de reorganizare care se află în executare la data intrării în vigoare a Legii Măsurilor în Starea de Alertă a fost extinsă cu două luni.

În situația în care debitorul aflat în stare de insolvență și-a întrerupt parțial sau total activitatea ca urmare a măsurilor adoptate pe durata stării de urgență/stării de alertă, această perioadă poate fi extinsă, fără a depăși însă o durată totală de cinci ani ori, alternativ, debitorul poate solicita judecătorului sindic suspendarea executării planului de reorganizare pentru o perioadă ce nu poate depăși două luni.

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.