Emergency
Journal

Subscribe to daily updates

Brief radiography of the litigation proceedings during the emergency state

About one month ago we were writing the first article regarding the decisions adopted with respect to the courts activity during the emergency state. After 6 weeks since the emergency state was declared, we are in the position to make a short analysis of the way in which the judgment activity was affected by the emergency state and of the welcomed changes occurred so far.

It is useful to mention from the beginning that not all the courts have adopted the same measures and that some of them have failed to implement the correct policies so as to make their activity as efficient as possible during this period.

The courts continued the proceedings only in the “urgent” matters. As we have previously stated, the courts decided not to pause the proceedings in the so-called “urgent” matters. These are a few examples of what the courts considered to be “urgent” matters: temporary injunctions (in Romanian, ordonanțe președințiale), courts’ competence conflicts (in Romanian, conflictele de competență), requests regarding the suspension of the enforcement of courts decisions (in Romanian, suspendarea executării hotărârilor judecătorești), precautionary measures (in Romanian, măsuri asiguratorii), suspension of executing an administrative act (in Romanian, suspendarea executării unui act administrativ), requests for the opening of the insolvency proceedings filed by the debtor (in Romanian, cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de debitor), court cases judged without summoning the parties.

In a recently issued report, the Supreme Court publicly stated that in the first month of the emergency state, the court, from a total of approximately 2,500 files, suspended approximately 1,500 and closed approximately 650.

Online hearings. Being forced by the circumstances, some of the Romanian courts (e.g., the Bucharest Tribunal) made a step forward and decided to implement the use of modern means of distance communication in order to respect the social distancing measures imposed by the government. One of those solutions was to organise hearings through videoconference systems (e.g. Zoom, Skype). Such a solution is warmly welcomed, as in the present all parties from all files are summoned at the same hour, early in the morning, at the beginning of the court hearing, disregarding the file position on the courts’ daily agenda, thus resulting in a waiting time which often exceeds 4 or 5 hours.

We note that the current situation forced the courts to adopt what in our times can be considered normal and actual solutions. From our point of view, this can be seen as a good opportunity to digitalise as much as possible the judicial system, implementing on large-scale digital solutions, such as the electronic files, electronic communications or online court hearings.

Shortened judicial holiday. On a recent press release from the Supreme Court, the judicial holiday, which normally lasts two months in every year (July and August), will be reduced this year to one month only (August). This is not only a consequence of the Covid-19 pandemic, but also of the strikes which affected the Romanian judicial system at the beginning of 2020. Put together, we note that in the current year the majority of the litigation was put on hold for approximately 4-5 months.

Conclusions. From our point of view, during these last weeks the courts had a great opportunity to get up to date with the activity of motivating the court rulings or to complete other procedural aspects which do not imply the presence of the parties, such as taking further steps in the files which are subject to the preliminary regularisation procedure. We note that the late motivation of the court rulings (which can take in some exceptional cases even 2 years) was justified by the courts by the high degree of workload. Thus, during these days when the court hearings were suspended, the courts had the possibility to handle prior outstanding tasks, enabling to quickly swift to a normal situation of the judicial system when the restrictions will be removed. Unfortunately, only few of them did so!

 

*This ePublication is provided by Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA and is for information purposes only. It does not constitute legal advice or an offer for legal services. The distribution of this document does not create an attorney−client relationship. If you require advice on any of the matters raised in this document, please call your usual contact at Radu Taracila Padurari Retevoescu SCA at +40 31 405 7777.

Scurtă radiografie asupra derulării litigiilor pe perioada stării de urgență

Acum aproximativ o lună de zile treceam în revistă  măsurile proaspăt dispuse cu privire la activitatea de judecată pe perioada stării de urgență. După aproximativ 6 săptămâni de la declararea stării de urgență, am pregătit o scurtă analiză a modului în care activitatea instanțelor judecătorești a fost afectată de această situație, precum și a impactului unor măsuri adoptate în acest context, care s-ar putea dovedi benefice pe viitor.

Este util să menționăm de la început că nu toate instanțele au adoptat aceleași proceduri și reguli, unele dintre acestea nefiind în măsură să implementeze politicile necesare pentru a-și eficientiza activitatea pe parcursul acestei perioade.

Instanțele au continuat să judece doar cauzele considerate „urgente”. După cum am evidențiat anterior, instanțele au decis să nu suspende judecata în cauzele considerate „urgente”. În continuare redăm câteva exemple de cauze pe care instanțele judecătorești le-au considerat urgente: ordonanțe președințiale, conflictele de competență, suspendarea executării hotărârilor judecătorești, măsuri asiguratorii, suspendarea executării unui act administrativ, cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de debitor ori cauzele care nu necesită prezența părților.

Într-un comunicat emis recent, Înalta Curte de Casație și Justiție prezintă un raport al cauzelor judecate în perioada stării de urgență. Astfel, dintr-un total de aproximativ 2500 de cauze, 1500 au fost suspendate, iar 650 au fost soluționate.

Ședințe de judecată online. Forțate de circumstanțele excepționale, unele dintre instanțe (e.g. Tribunalul București) au făcut un pas înainte și au decis să implementeze utilizarea unor mijloace moderne de comunicare la distanță, pentru a respecta măsurile de distanțare socială impuse de autorități. Una dintre aceste măsuri a fost organizarea de ședințe de judecată prin intermediul sistemelor de videoconferință (e.g. Zoom, Skype). Suntem de acord cu implementarea în viitor a unei astfel de soluții, dat fiind faptul că în prezent toate părțile din toate dosarele sunt citate pentru aceeași oră, de dimineață, la începutul ședinței de judecată, indiferent de poziția dosarului pe lista ședinței de judecată, ducând astfel la un timp de așteptare nejustificat de mare, de aproximativ 4 sau chiar 5 ore.

Credem că situația actuală de „anormalitate” a forțat instanțele să adopte unele măsuri care, de altfel, sunt normale, actuale și chiar uzuale în timpurile noastre. Din punctul nostru de vedere, această situație reprezintă o oportunitate bună pentru a digitaliza cât mai mult sistemul judiciar prin implementarea la scară largă a unor diferite soluții tehnice moderne, precum dosarul electronic, comunicări electronice ori ședințe de judecată desfășurate online.

Vacanța judiciară scurtată. Potrivit unui comunicat de presă emis recent de către Înalta Curte de Casație și Justiție, vacanța judiciară care, de regulă, dura două luni în fiecare an (iulie și august), va fi redusă în acest an la o lună (august). Aceasta nu este doar o consecință a măsurilor impuse pentru combaterea pandemiei Covid-19, dar și a suspendării activității de judecată pe parcursul protestelor instanțelor de la începutul anului 2020, care a afectat semnificativ sistemul judiciar românesc. Puse împreună, aceste situații au condus la sistarea activității instanțelor judecătorești pentru o perioadă de aproximativ 4-5 luni.

Concluzii. Din punctul nostru de vedere, în ultimele săptămâni instanțele au avut oportunitatea de a ajunge la zi cu motivarea hotărârilor judecătorești ori cu efectuarea anumitor acte procedurale, care nu implică prezența părților, precum efectuarea procedurii de regularizare. Observăm că durata lungă de motivare a hotărârilor judecătorești (în cazuri excepționale, aceste perioade depășind chiar și 2 ani) este justificată de către instanțele judecătorești tocmai din prisma gradului ridicat al volumului de muncă. Prin urmare, în această perioadă în care judecata majorității cauzelor a fost suspendată, instanțele au avut posibilitatea de a rezolva aceste aspecte deficitare, pentru a permite sistemului judiciar să revină rapid la o situație normală, de îndată ce vor fi ridicate restricțiile. Din nefericire, doar o parte din instanțe au făcut acest lucru!

 

*Această ePublicație este furnizată de Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA în scop exclusiv de informare și nu reprezintă asistență juridică sau o ofertă pentru acordarea de asistență juridică. Distribuirea acestui document nu dă naștere unei relații avocat-client. În cazul în care doriți să solicitați asistență juridică cu privire la oricare dintre aspectele analizate în acest document, vă rugăm să vă adresați persoanei obișnuite de contact în cadrul Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA la +40 31 405 7777.